Polskie Stowarzyszenie MontażystówDeklaracja PSM

Artykuły

W montażowni - wczoraj… i dziś

View the embedded image gallery online at:
http://psm.org.pl/o-stowarzyszeniu/statut#sigProGalleria14e491ee7c

źródło: SFP

Z nadzieją, że jedna z najwybitniejszych montażystek, Lidia Zonn, wybaczy nam posłużenie się tytułem jej pięknej książki ("W montażowni – wczoraj"), prezentujemy artykuł, który ma na celu prześledzenie – w ogólnych zarysach i bez ścisłego trzymania się chronologii – ewolucji montażu obrazu w kinowych, pełnometrażowych polskich filmach fabularnych po 1945 roku.

Więcej…

Montaż obrazu

przygotował: Marek Sadowski
Audiowizualni.pl

Montaż obrazu - Figury stylistyczne montażu, montaż filmów niemych, dźwiękowych, cyfrowych

O tym jak ważny jest montaż filmowy świadczy fakt, że reżyserzy, którzy chcą mieć pewność osiągnięcia zamierzonego celu, w kontrakcie rezerwują sobie prawo do decydowania o ostatecznej wersji montażowej (final cut).

Więcej…

Montażystki

View the embedded image gallery online at:
http://psm.org.pl/o-stowarzyszeniu/statut#sigProGalleria0ed2b3c0b6

Przygotowała Magdalena Lankosz
Gazeta Wyborcza - Wysokie Obcasy z 7.09.2013

W latach 60. wydano w Polsce książkę "Zawody filmowe". Pod hasłem "montaż" umieszczono notkę: "Zajęcie wymagające cierpliwości i zdolności manualnych, które posiadają kobiety, dlatego one najczęściej ten zawód wykonują"

Podróże 

Na czym polega montaż filmu?

Więcej…

Zawód Montażysty

Autor: Paweł Makowski
www.montazfilmowy.pl

Zawód montażysty narodził się wraz pomysłem na opowiadanie historii filmowej za pomocą łączenia kilku ujęć, co prowadziło w rezultacie do konieczności zadbania o właściwą dramaturgię i przebieg historii na tym etapie produkcyjnym.

Na początku było to sprawą reżysera. Pierwszym świetnym reżyserem, który zaczął odkrywać przed innymi jak ważna rolę w konstrukcji dzieła filmowego pełni montaż, był David W. Griffith. Wraz z rozwojem kina pojawiały się osoby, które wyspecjalizowały się w pracy nad filmem tylko na tym etapie produkcji, kreując w ten sposób nowy zawód - montażystę filmowego.

Więcej…

Prace Dypl. Studentów Montażu

Konstrukcja i rola przestrzeni w filmie fabularnym

Z archiwum Prac Dyplomowych Studentów Montażu
"Konstrukcja i rola przestrzeni w filmie fabularnym" Ludomira Burzec

Praca napisana pod kierunkiem mgr Jarosława Kamińskiego

Kiedy dostałem tę pracę do opracowania, bardzo się ucieszyłem. Temat nie łatwy, ale jego zgłębianie musiało być dla autorki sporą przyjemnością...

Więcej…

Schody Odeskie Oryginał i powtórzenia

Z archiwum Prac Dyplomowych Studentów Montażu

"Schody Odeskie Oryginał i powtórzenia"  Jan Wierzbicki

Praca napisana pod kierunkiem dr Milenii Fiedler

Cytat w filmie to rzadko stosowany zabieg i stanowi raczej domenę parodii, która opiera się o tą figurę artystyczną. Trochę szkoda, bo odczytywanie konkretnej opowieści filmowej dodatkowo poprzez pryzmat cytatu, to świetna zabawa dla widza, choć wymaga od niego dodatkowych kompetencji.

Więcej…

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MONTAŻYSTÓW

PSM

Tekst jednolity z dnia 11.01.2009 roku


ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia


§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM, w dalszej części Statutu będzie powoływane jako PSM.
2. PSM, jest stowarzyszeniem twórczym, wspólnotą autorów montażu obrazu oraz dźwięku w utworach audiowizualnych.
3. Autorami montażu obrazu i dźwięku w utworach audiowizualnych są w rozumieniu Statutu twórcy korzystający z tego tytułu z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. PSM może ubiegać się o zezwolenie właściwego ministra na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podjęcie przez PSM działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nastąpi po otrzymaniu stosownego zezwolenia właściwego ministra.

 


§ 2

Terenem działalności PSM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest m. st. Warszawa.


§ 3

PSM posiada osobowość prawną.


§ 4

PSM może być członkiem odpowiednich organizacji krajowych i międzynarodowych.


§ 5

PSM opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji


§ 6

Celem PSM jest:
1. rozwijanie sztuki i nauki w dziedzinie montażu obrazu i dźwięku w utworach audiowizualnych;
2. zwiększanie wartości filmów i produkcji telewizyjnych, poprzez artystyczne wyróżnianie się i naukowe osiągnięcia w kreatywnej sztuce montażu;
3. stowarzyszenie tych montażystów, którym zależy na rozwoju ich profesji, oraz prestiżu i godności ich profesji;
4. jednoczenie środowiska artystów filmu i telewizji dla kultywowania tradycji i tworzenia nowych wartości kultury narodowej oraz obrona ich interesów materialnych, włącznie ze zbiorowym zarządzaniem ich prawami autorskimi, a w szczególności:
- reprezentowanie i ochrona autorskich praw majątkowych oraz osobistych montażystów, którzy powierzyli te prawa PSM oraz ich spadkobierców,
- pomoc w rozpoczęciu działalności twórczej i doskonaleniu warsztatu artystycznego,
- popieranie i promocja polskiej twórczości filmowej i telewizyjnej w kraju i zagranicą, - podnoszenie poziomu twórczości oraz wszelkiej działalności artystycznej w dziedzinie filmu i telewizji.
5. współdziałanie z organami państwowymi oraz samorządowymi w celu rozwoju polskiej twórczości oraz jej ochrony, w szczególności dziedziny montażu obrazu i dźwięku.


§ 7

PSM realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. współdziałanie i inicjowanie prac kształtujących prawa chroniące twórczość montażową oraz podejmowanie działań w celu tworzenia i rozwijania prawnej ochrony artystów filmu i telewizji i ich działalności artystycznej,
2. opracowanie Konwencji Praw i Obowiązków w dziedzinie montażowej twórczości filmowej i telewizyjnej oraz dbałość o jej respektowanie,
3. strzeżenie godności artystów montażu, kształtowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
4. inicjowanie działalności badawczo-naukowej w dziedzinie twórczości artystycznej i udziału w przedsięwzięciach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe,
5. pomoc socjalną artystom montażu,
6. troskę o byt emerytów i rencistów oraz ich więź ze środowiskiem,
7. prowadzenie działalności socjalnej,
8. przyznawanie stypendiów, nagród, staży, zapomóg,
9. kultywowanie pamięci o zmarłych artystach filmu i telewizji oraz ich dorobku artystycznym,
10. współpracę ze stowarzyszeniami twórców, związkami zawodowymi i innymi organizacjami w dziedzinie rozwoju sztuki filmowej i ochrony praw jej twórców,
11. organizowanie kursów, konferencji, zjazdów, odczytów, dyskusji, pokazów filmowych,
12. stworzenie systemu, podjęcie i prowadzenie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi montażystów obrazu i dźwięku w utworach audiowizualnych.
13. występowanie z inicjatywą wobec przedstawicieli władzy legislacyjnej i wykonawczej w przedmiocie zwiększania świadomości interesów i potrzeb twórców, a także współpracy dotyczącej legislacyjnej ochrony montażystów w zakresie prawa autorskiego.


§ 7a

Wykonaniu zadań określonych w § 7 pkt. 12 niniejszego Statutu służą w szczególności:
1. zawieranie umów dotyczących ochrony i zarządzania prawami autorskimi;
2. udział w międzynarodowych organizacjach ochrony praw autorskich;
3. współpraca z krajowymi i zagranicznymi związkami autorów oraz instytucjami ochrony praw autorskich.
4. inkasowanie, podział i wypłata wynagrodzeń autorskich przysługujących członkom PSM oraz ich spadkobiercom, zarówno z terenu Polski jak i innych krajów.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8

Członkowie PSM dzielą się na:
1. członków kandydatów,
2. członków rzeczywistych,
3. członków zasłużonych,
4. członków honorowych.

§ 9

1. Członkiem kandydatem PSM może zostać osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych, mająca ukończone wyższe studia artystyczne lub stwierdzone kwalifikacje zawodowe i uprawiająca działalność twórczą w zakresie montażu obrazu lub dźwięku w utworach audiowizualnych. Członkiem kandydatem może zostać także osoba uprawiająca twórczość montażową i legitymująca się pięcioletnim stażem pracy w tym zakresie.
2. Przyjęcie w poczet członków kandydatów następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek zainteresowanego, poparty przez co najmniej dwie osoby wprowadzające będące członkami rzeczywistymi PSM.


§ 10

1. Członkiem rzeczywistym są założyciele PSM oraz może nim zostać członek kandydat mający co najmniej roczny staż kandydacki oraz wyróżniający się działalnością artystyczną, etyką zawodową i kulturą osobistą.
2. Przyjęcie członka kandydata w poczet członków rzeczywistych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek Zarządu Sekcji lub min. trzech członków rzeczywistych.
3. Ze stażu kandydackiego można zrezygnować wobec osób legitymujących się niekwestionowanym dorobkiem zawodowym i cieszących się uznaniem w środowisku filmowym.
4. Staż kandydacki może także ulec skróceniu lub można z niego zrezygnować w innych uzasadnionych przypadkach.


§ 11

1. Godność członka zasłużonego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Kapituły Członków Zasłużonych, zaopiniowany przez Zarząd główny, członkom rzeczywistym PSM, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie sztuki montażu lub działalności PSM. Do chwili, gdy Kapituła liczyć będzie trzech członków, wymogu zaopiniowania nie stosuje się.
2. Członkom zasłużonym przysługuje prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządów Sekcji i Zarządu Głównego.
3. Członkowie zasłużeni wybierają Kapitułę Członków Zasłużonych.


§ 12

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego obywatelom polskim lub obcym, nie będącym członkami PSM za szczególne zasługi dla kultury, PSM lub środowiska artystów filmu i telewizji.
2. Członkostwo honorowe ma charakter tytularny.


§ 13

Członkowie PSM mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz PSM. Członkowie kandydaci nie mają biernego prawa wyborczego,
2. korzystać z opieki i świadczeń PSM w ramach jego statutowej działalności.


§ 14

Członkowie PSM mają obowiązek:
1. brać czynny udział w realizowaniu celów statutowych PSM,
2. przestrzegać zasad etyki zawodowej,
3. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów uchwał władz PSM,
4. opłacać regularnie składki i inne opłaty członkowskie w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny PSM,
5. umieszczać skrót PSM przy swoich nazwiskach, na listach płac wykonywanych filmów i programów, w których dokonywali montażu obrazu oraz dźwięku.


§ 15

1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
a. Śmierci członka.
b. Wydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia o wykluczeniu.
c. Wystąpienia (rezygnacji) złożonego przez członka na piśmie do Zarządu Głównego.
d. Skreślenia przez Zarząd Główny za zaleganie – pomimo pisemnego upomnienia z wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu na uiszczenie zaległości – w opłacaniu składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy.
2. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.
3. Pozbawienie godności członka honorowego i zasłużonego może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ IV

Władze PSM


§ 16

1. Władzami PSM są:
a. Walne Zgromadzenie Członków
b. Zarząd Główny
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński
e. Zarząd Sekcji.

2. Kadencja władz PSM trwa 3 lata.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu. Uchwały innych władz PSM, poza wyjątkami przewidzianymi w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. Każda władza uchwala własny regulamin, o ile Statut nie stanowi inaczej.
6. W przypadku równej liczby głosów, podczas głosowania, decyduje głos przewodniczącego danej władzy, zaś w przypadku Zarządu Głównego głos Prezesa Zarządu Głównego.
7. W przypadku nie możliwości podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków z powodu braku quorum przewidzianego w § 16 pkt 3 niniejszego Statutu Uchwały Walnego Zgromadzenie podjęte na ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu Członków w przedmiocie, w którym głosowanie uprzednio było niemożliwe z powodu braku quorum, są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
8. W razie ustąpienia lub niemożności wykonywania funkcji członka Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Sekcji, władze tych organów mają dokooptować nowe osoby, z tym że ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 50% liczby członków tego organu pochodzących z wyboru.

§ 17

1. Najwyższą władzą PSM jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członów zwołuje Zarząd Główny raz do roku.


§ 18

1. Zarząd Główny nie później niż 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia dostarcza członkom sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zgromadzenia.
2. Zarząd Główny nie później niż 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia dostarcza członkom projekt porządku dziennego oraz materiały.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.


§ 19

Zarządy sekcji i członkowie rzeczywiści dostarczają Zarządowi Głównemu wnioski na Walne Zgromadzenie nie później niż 6 tygodni przed terminem Zgromadzenia.


§ 20

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie PSM.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Główny.


§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek wszystkich Zarządów Sekcji,
d) na wniosek co najmniej 1/3 członków rzeczywistych PSM.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winien być złożony Zarządowi Głównemu na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
3. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, wyznaczając jego termin nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku, przekazując materiały dotyczące porządku obrad nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że obecni są wszyscy członkowie PSM i jednomyślnie postanowili o zmianie porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się na zasadach wskazanych w § 18 pkt. 3 Statutu.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie podstawowych kierunków działalności PSM.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Zarządów Sekcji, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Wybór:
a) Prezesa PSM,
b) dwóch Wiceprezesów PSM,
c) Sekretarza PSM,
d) Skarbnika PSM,
e) członków Komisji Rewizyjnej,
f) członków Sądu Koleżeńskiego.
Prezes na kolejną kadencję może być wybrany tylko jeden raz.
4. Ustalanie ilości członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w granicach ustalonych przez Statut.
5. Podejmowanie uchwał o tworzeniu, łączeniu i likwidacji Sekcji.
6. Uchwalanie regulaminów:
a) Walnego Zgromadzenia,
b) Zarządu Głównego,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) Sądu Koleżeńskiego,
e) Kapituły Członków Zasłużonych.
7. Nadawanie godności członka honorowego i zasłużonego.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu PSM.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego. 10. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut dla innych Władz PSM.


§ 23

1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym PSM, reprezentuje PSM w stosunkach zewnętrznych, kieruje jego pracą i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą: a) Prezes PSM, b) dwaj Wiceprezesi, c) Sekretarz, d) Skarbnik, e) Przewodniczący Sekcji.
3. W razie ustąpienia lub niemożności wykonywania funkcji przez członka Zarządu Głównego pochodzącego z wyboru na Walnym Zgromadzeniu, na jego miejsce wchodzi członek, który uzyskał największą liczbę głosów w kolejności.
4. W posiedzeniu Zarządu Głównego mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i członkowie zasłużeni PSM.

§ 24

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.


§ 25

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) reprezentowanie PSM na zewnątrz,
b) kierowanie PSM na podstawie Statutu oraz uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia,
c) opracowywanie rocznych planów działalności PSM oraz sprawozdań finansowych,
d) nadzorowanie działalności Sekcji,
e) powoływanie stałych i doraźnych komisji,
f) ustalanie wysokości składek i innych opłat członkowskich,
g) prowadzenie bieżących spraw PSM oraz zarządzanie majątkiem i funduszami PSM,
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku PSM,
i) uchwalanie regulaminów: - Sekcji, - Biura Zarządu Głównego PSM, - repartycji,
j) uchwalanie Konwencji Praw i Obowiązków w poszczególnych dziedzinach działalności twórczej,
k) powołanie Komisji Repartycyjnej,
l) zatwierdzanie systemu inkasa,
ł) opracowywanie, negocjowanie i zawieranie umów dotyczących ochrony i realizacji praw autorskich,
m) realizowanie zasad zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
n) określenie zgodnych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zasad sprawowania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
o) opracowywanie i zatwierdzanie tabel wynagrodzeń,

2. W wykonywaniu swych zadań Zarząd Główny może posługiwać się biurem, którym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny.


§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PSM.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków. Członkowie wybierają miedzy sobą Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani Sądu Koleżeńskiego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.


§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PSM, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia, działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.


§ 28

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Walne Zgromadzenie.


§ 29

Sąd Koleżeński składa się z 5 do 9 członków. Członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.


§ 30

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie skarg członków, których dobro zostało naruszone, o nieprzestrzeganie norm etyki zawodowej lub zasad współżycia koleżeńskiego oraz o naruszenie zasad Statutu PSM.


§ 31

1. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia z uzasadnieniem przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Powinno być ono wnoszone za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

3. Sąd Koleżeński orzeka kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w biernym i czynnym prawie wyborczym na przeciąg roku, wykluczenia.

4. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wnosi się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Głównego, w terminie 14 dniu od dnia doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.ROZDZIAŁ V

Sekcje


§ 32

1. Sekcje mogą powstawać na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia PSM.
2. Sekcje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny, na wniosek właściwej sekcji.


§ 33

Sekcje realizują cele statutowe PSM w zakresie danej dziedziny twórczości.


§ 34

1. Członek PSM może należeć do jednej sekcji.
2. Zmiana przynależności sekcyjnej następuje drogą uchwały Zarządu Głównego, podjętej na wniosek członka, zaopiniowany przez Zarząd właściwej Sekcji.


§ 35

1. Władzami Sekcji są:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący,
c) Sekretarz.

2. Władze sekcji wybierane są na zebraniu członków Sekcji.


§ 36

Do zadań Sekcji należy:
1. Inicjowanie i opiniowanie na potrzeby prac Zarządu Głównego spraw z dziedziny działalności Sekcji.
2. Współdziałanie z Zarządem Głównym w kontaktach z władzami państwowymi, samorządowymi, producentami filmowymi i telewizyjnymi, władzami telewizji i firm dystrybucyjnych itp.
3. Współpraca z Zarządem Głównym przy zawieraniu umów ze stowarzyszeniami i związkami twórczymi.
4. Współudział w komisjach tworzących lub nowelizujących akty prawne dotyczące ochrony moralnych, zawodowych, socjalnych i ekonomicznych praw członków Sekcji.ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze PSM


§ 37

1. Na majątek PSM składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze. 2. Na fundusze składają się:
a) składki i inne opłaty członkowskie,
b) wpływy z majątku PSM,
c) wpływy z imprez organizowanych przez PSM,
d) subwencje, dotacje, darowizny, spadki.


§ 38

Majątek PSM przeznaczany jest do realizacji celów statutowych PSM.


§ 39

Do składania oświadczeń w imieniu PSM upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego lub dwóch członków Zarządu Głównego łącznie.ROZDZIAŁ VII

Pieczęć i znak organizacyjny PSM


§ 40

1. PSM używa pieczęci okrągłej z napisem „PSM – Polskie Stowarzyszenie Montażystów – Zarząd Główny w Warszawie” lub „PSM – Polskie Stowarzyszenie Montażystów – Zarząd Sekcji …..”

2. PSM używa pieczęci podłużnej z napisem „PSM – Polskie Stowarzyszenie Montażystów”, poniżej adres.

3. PSM używa znaku organizacyjnego z napisem „PSM”.ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie PSM


§ 41

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wymogu obecności połowy członków nie stosuje się.


§ 42

1. Uchwałę o rozwiązaniu się PSM podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się PSM powinna określać przeznaczenie jego majątku i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
3. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się PSM, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej w składzie 3-5 osób.

Aktualności

Montaż Film Festiwal

W imieniu organizatorów Montaż Film Festiwal, wydarzenia w całości skupionego na postprodukcji filmowej, zapraszamy do zapoznania się z jego programem i udziału w imprezie. 
Case study montażu filmu "Boże Ciało" poprowadzi Przemysław Chruścielewski, Więcej…

XVI Otwarte Warsztaty SZTUKA MONTAŻU

XVI Otwarte Warsztaty SZTUKA MONTAŻU organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego

środa, 16 października 2019, godz. 10.30-13.30 Kinoteka sala nr 2, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

wstęp wolny

Więcej…

Festiwal Filmowy Warmii i Mazur. PSM objęło patronatem to wydarzenie.

W dniach 8-12 października w Olsztynie odbędzie się Festiwal Filmowy Warmii i Mazur.

WAMA Film Festival skoncentrowany jest wokół tematu wielokulturowości oraz międzynarodowych koprodukcji filmowych.

Więcej…

Wywiady

O montażu przy kawie - rozmowa z Beatą Walentowską

View the embedded image gallery online at:
http://psm.org.pl/o-stowarzyszeniu/statut#sigProGalleria0b3ef39c07

O montażu przy kawie - zeszyty rozmów z polskimi montażystami

Zeszyt siódmy

Dać dojść do głosu ciszy... - rozmowa z Beatą Walentowską o flmie”Zjednoczone stany miłości”
Paweł Makowski
www.makowskipawel.pl

Przede wszystkim gratuluję nagrody za montaż flmu „Zjednoczone stany miłości”.
Dziękuję.

Ten flm to świetny materiał do rozmowy o montażu, ponieważ znajdzie się wielu widzów, którzy mogliby zapytać: „ale gdzie tam jest montaż, przecież to są poskładane ze sobą mastershoty”?

Więcej…

O montażu przy kawie - rozmowa z Jarosławem Kamińskim

View the embedded image gallery online at:
http://psm.org.pl/o-stowarzyszeniu/statut#sigProGalleria23318e591f

O montażu przy kawie - zeszyty rozmów z polskimi montażystami

Zeszyt piąty

rozmowa z Jarosławem Kamińskim o oscarowej „Idzie”
Paweł Makowski
www.makowskipawel.pl

Na którym etapie włączyłeś się do pracy przy flmie „Ida”?


Mniej więcej dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęć zadzwoniła do mnie producentka, Ewa Puszczyńska i po decyzji o podjęciu współpracy dostałem scenariusz... a właściwie dostawałem co chwilę kolejne jego wersje. Kiedy spoglądam na daty kolejnych plików to widzę teksty z września, z 9 października, z 25 października, z 26, z 27... im bliżej zdjęć, tym częściej się one pojawiały.
W trakcie przygotowań odbyło się jeszcze bardzo wartościowe spotkanie wszystkich członków ekipy, w jakim do tej pory nie zdarzyło mi się uczestniczyć. Przeszliśmy wtedy przez kolejne sceny – nie tyle je analizując ale oglądając zdjęcia z dokumentacji i wspólnie dyskutując o potencjalnych problemach. Dzięki temu jasno zobaczyliśmy, jakim stylem będziemy się posługiwali. Odkryliśmy, jaki to będzie flm.

Więcej…