20 stycznia, 2021 admin

INFORMACJA O XIII WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSM

W dniu 21.05.2016 w siedzibie PSM-u na ul. Kopernika w Warszawie odbyło się XIII Walne Zebranie członków polskiego Stowarzyszenia Montażystów. Uczestniczyło w nim 34 członków, oraz 4 osoby reprezentowane przez swoich przedstawicieli. Nie da się ukryć że jak na nasze ostatnie doświadczenia, była to dość duża, reprezentatywna grupa. Chciałoby się zakrzyknąć „więcej, więcej!”, ale i tak było nas sporo.

Rozpoczęliśmy zebranie od koniecznych, formalnych działań które pozwoliły uzyskać Walnemu Zebraniu mandat do podejmowania wszelkich uchwał jakie powinny być podjęte w trakcie takiego zebrania. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych ruchów można było szybko przejść do części merytorycznej naszego spotkania. Naszymi gośćmi byli tradycyjnie mec. Michał Błeszyński oraz Pani Monika Gromotowicz.

Mec. Błeszyński przedstawił aktualną sytuację prawną Stowarzyszenia. Niestety, nie udało się uzyskać żadnych znaczących postępów mających zapewnić nam status Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Trwają również postępowania sądowe dotyczące wysokości udziału montażysty w procesie twórczym, których rozstrzygnięcia będą miały znaczący wpływ na wysokość naszych honorariów i tantiem. Postępy również w tej materii są znikome, ale jak mówi prezes Marek Król „cisnąć trzeba!”. Po tym prawniczym wstępie przeszliśmy do następnych punktów porządku Walnego Zebrania które poszły nam dość sprawnie.

Prezes PSM Marek Król podsumował mijającą kadencję funkcjonowania Zarządu Głównego PSM. Podziękował w imieniu Zarządu wszystkim obecnym członkom za czynny udział w życiu Stowarzyszenia. Podkreślił również jak ważną rolę na przestrzeni tych wszystkich lat odegrało powołanie Stowarzyszenia do życia oraz jak zmieniło się postrzeganie zawodu montażysty zarówno przez społeczeństwo jak i środowisko filmowe. Co najistotniejsze z naszego punktu widzenia, od czasu powołania Stowarzyszenia, które jest najsilniejszą reprezentacją montażystów filmowych w Polsce, PSM postrzegany jest jako jednolita i silnie wspierająca się grupa. Wszyscy obecni wyrazili podziękowania dla Zarządu Głównego za reprezentowanie członków przed instytucjami państwowymi oraz wyrazili radość z uhonorowania sześciu członków PSM medalami Gloria Artis. To bardzo ważne dla nas wydarzenie bo pierwszy raz zostaliśmy w opinii Ministerstwa uznani za artystów uczestniczących twórczo w procesie powstawania filmu! Milenia Fiedler – Wiceprezes PSM wyraziła nadzieję że kolejne lata przyniosą następne sukcesy na polu poszerzania wiedzy na temat tego zawodu oraz będą zachętą do wspierania członków PSM w walce o prawa do zwiększenia puli tantiem.

Na wniosek Zarządu przyznaliśmy statusu Członka Zasłużonego PSM pani Ewie Smal, pani Ewie Różewicz i pani Dorocie Wardęszkiewicz. W czasie wyborów nie było niespodzianek. Na Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Montażystów PSM członkowie PSM ponownie wybrali Marka Króla, a na Wiceprezesów Stowarzyszenia Milenię Fiedler oraz Wojciecha Mrówczyńskiego. Funkcje sekretarza pełnić nadal będzie Magda Mikołajczyk, a skarbnika Marcin Konarzewski. Podjęliśmy również uchwałę nadającą dalszy kierunek działań władzom PSM-u. W uchwale tej przyjęliśmy by w dalszym ciągu kontynuować wytyczony kierunek realizacji celów statutowych PSM, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających w kierunku właściwej ochrony praw członków Stowarzyszenia wynikających z ustawy o prawie autorskim oraz popularyzowania zawodu montażysty poprzez:

  • prowadzenie warsztatów montażowych,
  • podtrzymywanie międzynarodowych kontaktów zawodowych z innymi Stowarzyszeniami
  • współpraca z innymi stowarzyszeniami Twórców
  • zwiększenie aktywności i przepływu informacji na linii Zarząd – Członkowie Stowarzyszenia.

W tym miejscu dochodzimy do bardzo ważnego punktu który pojawiał sie już wcześniej w naszych dyskusjach tzn. do spraw związanych ze stanem finansów naszego Stowarzyszenia. Marcin Konarzewski, skarbnik PSM przedstawił z właściwą sobie precyzją obecna sytuację PSM. Udało nam się podjąć uchwałę na mocy której składki członków rzeczywistych i kandydatów ulegają wyrównaniu na poziomie 80 zł a członków-emerytów 10 zł, ale problem nieściągalności składek, pomimo dużej aktywności Marcina w tej sprawie pozostaje nierozwiązany. Apelujemy do wszystkich członków Stowarzyszenia o poważne potraktowanie zobowiązań wynikających z przynależności do PSM. To praktycznie jedyna organizacja reprezentująca nasze środowisko, i REPREZENTUJE NAS WSZYSTKICH! Jeśli PSM zniknie z mapy organizacji skupiających zawody filmowe znajdziemy się ponownie pod presją pozostałych grup zawodowych, co może doprowadzić do niekorzystnych dla nas – montażystów rozstrzygnięć prawnych, a finalnie odbije się na naszych zarobkach!

Na tym obrady XIII Walnego Zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Montażystów zostały zamknięte.

Tekst: Marcin Piątkowski