Poniżej podajemy treść klauzuli – dot. wynagrodzenia z art.70 ustawy o prawie autorskim
– którą można już dodawać do zawieranej przez montażystów umowy:
„Wynagrodzenie, o którym mowa w §… niniejszej umowy nie wyłącza konieczności wypłaty na rzecz Montażysty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze późniejszymi zmianami)”.