W dniu 1 października 2007 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw (Nr 181 poz. 1292 i 1293), ustawę z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Art. 1 tej ustawy dodaje po ust. 2 art. 70 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) ust. 2 prim w brzmieniu:

art. 70 ust. 2 prim
Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:
1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;
2) stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;
3) stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;
4) stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.
Ustawa zmienia również art. 70 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

art. 70 ust. 3
Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 prim, za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

W art. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustalono, że:

Przepisy art. 70 ust. 2 prim i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 6 czerwca 2007 r.

Tekst jednolity Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiada następujące brzmienie:

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 1.
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) w art. 70
1) po ust. 2 dodaje się ust. 2 prim w brzmieniu:
„2 prim. Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:
1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;
2) stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;
3) stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;
4) stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 prim, za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.”.;

Art. 2
Przepisy art. 70 ust. 2 prim i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 6 czerwca 2007 r.”.

Art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.